Follow by Email

Wednesday, July 04, 20121- İstanbul’un fethinin Siyasi Tarih açısından önemi ve dünya siyaseti üzerindeki etkisi nedir? Oral Sander’in kitabının 64. Sayfasında bu hususta söylediklerine aynen katılıyor musunuz? Eğer katılıyorsaniz, nedenini açıklar mısınız? Katilmiyorsaniz eksik bulduğunuz hususların neler olduğunu izah eder mısınız?

2- Osmanlı Devletinin farklı inançların birarada yaşamasını temin etme yolunun bir vasıtası olarak uygulamakta olduğu “milletler sistemi” nı anlatır mısınız? Bu bağlamda Sloven felsefeci  Slavoj  Zizek’in Osmanlı uygulamasından yola çıkarak ifade ettiği görüşlerine katılıyor musunuz? Neden? Zizek’in fikirleri için bkz: http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=1064971&CategoryID=82  ve http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=1065048&CategoryID=81

3- Oral Sander’in kitabının “Atatürk’ün ulusçuluk anlayışı’ kısmında (s. 415-417) yaptığı açıklamalarında katıldığınız ve katılmadığınız hususları nedenleriyle birlikte açıklar mısınız?

4- “1492” yılı Siyasi Tarih açısından neden çok önemli bir yıldır?

5- Etnosentrizm ile ırkçılık arasında bir bağ var mıdır? Varsa etnosentrik bir bakış olan Avrupa-merkezli bakış acısını ırkçı bir bakış açısı olarak değerlendirebilir miyiz? Avrupa-merkezli bir bakışla Avrupa dışı toplumlara ve bu toplumların tarihlerine yaklaşmanın sakıncaları nelerdir?

6- Endülüs İslam tecrübesinin Batı’ya etkileri nelerdir? Batı’nın Endülüs’ten öğrendikleri ve oğrenemedikleri nelerdir? Bu durum Batı merkezli modern dönemi olumlu ve olumsuz olarak nasıl etkilemiştir?

7- Birinci Dünya Savaşı öncesi çok kutuplu uluslararası ortam ile bugünlerde çok kutupluluğa evrilen uluslararası ortam arasındaki benzerlikler  ve farklılıklar nelerdir? Bugünlerde gelecek bir dünya savaşının tohumlarının atldigini iddia etmek mümkün müdür?

8- Immanuel Wallerstein’in Dünya Sistemi Teorisini kısaca izah eder misiniz? Bu teoriye göre günümüz Türk dış politikasına nasıl bir yaklaşımda bulunmak mümkün olabilir?

9- Oral Sander’in Siyasi Tarih kitabının 1. cildinde şöyle bir cümle var: “Osmanlıların bir başka üstünlüğü, daha önceki Müslüman Arap fetihlerinin yaratmış olduğu imajın aksine, düşmanlarına dinsel bağnazlıktan uzak bir şekilde bakmalarıdır” (s.60). “Objektif” kıstasları kullanarak yapılacak bir Siyasi Tarih analizine göre, Oral Sander’in bu cümlesine hak vermek mümkün mü? Neden?

10- 19. Yüzyıl’da Afrika’nın sömürgeleştirilmesi sürecinde Belçika Kongosu’nda neler oldu?

11- Oral Sander’in Siyasi Tarih kitabının 1. Cildinin “Bati Egemenliği Dönemi”ni incelediği kısımda bu egemenliği temin eden unsurlar arasında sömürgeciliğe önemli faktörlerden biri olarak özel bir önem atfetmemesi sizce bir eksiklik mi değil mi? Neden?

12- Kırım Savaşı ile Islahat Fermanı arasındaki ilişki nedir? Islahat Fermanı’nın Siyasi Tarih ve Türk siyasi hayatı açından önemi nedir?

13- Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda Arap topraklarını kaybetmiş olmasında Arap milliyetçiliği hareketinin önemli bir rolü olmuş mudur?

14- Kırım Savaşı dünya siyaseti açısından neden çok önemlidir?

15- Çin ile İngiltere arasındaki Afyon Savaşlarının nedenini ve önemini izah eder misiniz?

16- İran’daki 1990 Tütün İsyanının  nedenini  ve önemini izah eder misiniz?

17- Bismarck’ın Alman milli birligininin sağlanması ve Siyasi Tarih açısından önemi nedir?

18- Napolyon Fransası’nın Dünya siyaseti üzerindeki etkisi ve Siyasi Tarih açısından önemi nedir?

19- Rusya’daki Bolşevik Devrimi (1917)’ne yol açan toplumsal, ekonomik ve siyasi sartlar nelerdir?

20- Rusya’daki Bolşevik Devrimi’nin Siyasi Tarih açısından kısa ve uzun dönemli tesirleri neler olmuştur?

21- Mısır’daki Kavalalı Mehmet Ali isyanının a) siyasi tarih açısından önemi nedir?;  b) bastırılmasının siyasi 
tarih açısından ne gibi sonuçları olmuştur?; c) bastırılması başarısız olsaydı, neler olabilirdi?

22- Osmanlı İmparatorluğunu parçalayan gizli anlaşmalar nelerdir? Sizce günümüze kadar olan etkileri açısından bu anlaşmalar içinde en önemli olan(lar)ı hangisi/hangileridir?

23-Birinci Dünya Savaşına giden yolda, çok kutuplu uluslararası sistemde büyük güçlerin arasındaki rekabette Afrika çok önemli bir konumdadır. Bugün yine çok kutupluluğa doğru yönelmiş bir dünya ile karşı karşıyayız ve tekrar Afrika üzerinde bir rekabetin yoğunlaştığını gözlüyoruz.  Sizce Afrika üzerinde bugünlerde gözlemlediğimiz rekabet yeni bir dünya savaşına gidişin işaretlerinden birisi mi?

24- a) Birinci ve İkinci Dünya Savaşları öncesi, Soğuk Savaş dönemi ve günümüzdeki uluslararası güç dengelerini karşılaştırınız. b) Günümüzün güç dengesi şartlarında Türkiye ve benzeri ülkelerin uluslararası sistemde, iki ve tek kutupluluğun hakim olduğu dönemlere göre  daha fazla hür hareket edebildiklerini iddia edebilir miyiz?

25- ABD’nin kurulması ile neticelenen Amerikan bağımsızlık mücadelesinin “devrim” olarak tanımlanması sizce doğru mudur? Bu bağımsızlık mücadelesinin başarıya ulaşmasının uluslararası siyaset açısından ne gibi önemli sonuçları olmuştur?

26- Fransız Devrimi Fransa’da ve Avrupa’da neyi değiştirdi? Bu devrimin Dünya tarihi açısından önemi nedir?

27- Büyük bir felaket olarak tanımlayabileceğimiz Birinci Dünya Savaşından sonra neden  daha istikrarlı bir dünya düzeni kurulamadı?

28- Avrupa Uyumu nedir? Nasıl ortaya çıkmıştır? Hangi gelişmeler bu uyumun dayandığı temellerin yıkılmasına neden olmuştur?